Studie från Lund om digifysisk vård publicerad

Studien från Lunds universitet jämför fysiska läkarbesök inom 2 veckor efter digitala- kontra fysiska läkarbesök för luftvägs- och urinvägsbesvär på Capios verksamheter i Skåne innan pandemin.

Resultatet visar att fler patienter med digitala läkarbesök hade fysiska läkarbesök inom 48 timmar men att detta mest berodde på att digitala läkaren rekommenderat ytterligare uppföljning. Om man bortser från de första 48 timmarna efter digitala läkarbesök så fanns där ingen påvisbar skillnad i efterföljande läkarbesök mellan grupperna.

Nästan 70% av den digitala patientgruppen behövde inga fler fysiska läkarbesök inom studieperioden.

Studien är den första av sitt slag i Svensk sjukvårdskontext. Resultaten får tolkas med hänsyn till att den digitala gruppen sannolikt skiljer sig från den fysiska med avseende på samsjuklighet, symtomgrad och triagering, samt att den digitala gruppen rekryterades digitalt innan sitt besök medan den fysiska gruppen rekryterades via post efter sitt besök. Vid regressionsanalyser som justerade för gruppskillnader i ålder och sökorsak förblev dock resultaten oförändrade.

Entezarjou, A., Sjöbeck, M., Midlöv, P. et al. Health care utilization following “digi-physical” assessment compared to physical assessment for infectious symptoms in primary care. BMC Prim. Care 23, 4 (2022). https://doi.org/10.1186/s12875-021-01618-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: