Två nya rapporter om digitalt vårdutnyttjande under covid-19-pandemin 

Enheten för hälsoekonomi vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) har tagit fram två rapporter som kartlägger utvecklingen av digitala och fysiska besök inom primärvården i Region Stockholm före och under covid-19 pandemin. 

Konsumtionsvolymer och diagnospanorama för digitala och fysiska besök i primärvården under covid-19-pandemin

Konsumtion av digitala och fysiska besök i primärvården för olika grupper i befolkningen under covid-19-pandemin

Rapporterna visar att covid-19-pandemin fungerade som en tydlig katalysator för digitala besök i primärvården, samtidigt som besöken på totalen i primärvården minskade mellan 2018 och 2020. 
Äldre minskade kraftigt sitt antal besök mellan 2018 och 2020, medan yngre, särskilt unga kvinnor, till och med ökade sitt. Detta drevs delvis av äldres större minskningar av fysiska besök, men väldigt tydligt också av stora besöksökningar inom digitala besök för yngre.
  Besöksminskningarna var ojämnt fördelade över diagnoskapitel, och de kapitel som förekom mest vid digitala besök, till exempel hudsjukdomar och infektionssjukdomar, hade minst besöksminskningar – eller till och med besöksökningar. Samtidigt minskade besök med diagnoser relaterade till cirkulationsorganens sjukdomar kraftigt under pandemin. 
Rapporterna visar också att högutbildade, höginkomsttagare och svenskfödda fortsatt använde digitala besök i högst utsträckning – men att skillnaderna har minskat något över tid. 
I rapporterna inkluderas både digitala besök inom husläkarverksamheten i Region Stockholm (digitala inomlänsbesök) och digitala besök som produceras av nationella nätaktörer (digitala utomlänsbesök). Resultaten visar att individer som gör digitala inomlänsbesök skiljer sig från de som gör digitala utomlänsbesök avseende ålder, diagnos och socioekonomi. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: